================================================== -->

1. Czy na dachu płaskim można zastosować folię PE jako paraizolacją?

Paroizolacja ma zabezpieczyć termoizolację przed wystąpieniem kondensacji pary wodnej przenikającej z pomieszczeń budynku. W przypadku zawilgocenia termoizolacji następuje jej degradacja i w konsekwencji straty ciepła przez dach. Szczególnie obciążone dyfuzją pary wodnej są budynki mieszkalne, pływalnie i budynki przemysłowe, gdzie proces produkcyjny wymaga użycia wody lub pary wodnej. Do połowy lat 90-tych problem dyfuzji pary wodnej w budynkach mieszkalnych miały rozwiązywać powszechnie stosowane stropodachy wentylowane. Od kilkunastu lat w Polsce projektuje się stropodachy kompaktowe bez przestrzeni wentylacyjnej nad termoizolacją, ale podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania takiego stropodachu jest zastosowanie pap paraizolacyjnych z wkładką z folii aluminiowej co zapewnia współczynnik Sd≥1500m (Sd - grubość warstwy powietrza dyfuzyjnie równoważnej). Należy stwierdzić, że folie PE potocznie nazywane paroizolacją osiągają Sd ≈ 30m i mogą co najwyżej opóźnić dyfuzję pary wodnej, ale nie zapewniają na trwałe szczelności.
Dodatkowym walorem zastosowania paraizolacji bitumicznych - pap zgrzewalnych VEDAGARD - jest zapewnienie szczelności dachu już na wstępnym etapie jego budowy. Paraizolacje bitumiczne są skuteczną i trwałą warstwą „wstępnego krycia” dachu płaskiego.

2. Czy stosując kominki można zapewnić wentylację stropodachu niewentylowanego?

Kominki odpowietrzające na dachach płaskich mają zastosowanie jedynie do wyrównania ciśnienia pod szczelnym pokryciem dachu i nie mogą być traktowane, jako metoda wentylowania stropodachu pełnego czyli niewentylowanego.
W przypadku projektowania stropodachu pełnego (niewentylowanego), należy stosować skuteczne paroizolacje bitumiczne VEDAGARD z folią aluminiową, która zapewnia współczynnik Sd≥1500m.

3. Jaki sens ma zastosowanie do ocieplenia dachu płyt styropianowych z fabrycznie przyklejoną papą?

Styropian laminowany papą czyli „płyta warstwowa PW11” lub potocznie „styropapa” miał zastosowanie w czasach kiedy na dachach rozpowszechniona była technologia „papa na lepiku”, gdzie laminat z papy miał chronić styropian przed wysoką temperaturą lepiku. Papa laminująca styropian nie stanowi warstwy hydroizolacji lecz jest wyłącznie warstwą montażową. Należy stwierdzić, że rozwiązanie to jest już technicznie archaiczne. Obecnie do ocieplenia dachów styropianem stosowane są powszechnie „kleje na zimno” - bitumiczny VEDATEX-adhesiv lub poliuretanowy VEDAPUK - natomiast pokrycie styropianu papą „na zimno” umożliwia zastosowanie papy podkładowej samoprzylepnej VEDATOP SU. W technologii VEDAG papa nawierzchniowa jest zgrzewana do papy podkładowej, która skutecznie chroni styropian przed płomieniem palnika gazowego.

4. Jak należy rozumieć określenia „pokrycie dachu” a „przekrycie dachu” w świetle przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego?

Ze względu na wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków obowiązujące w odniesieniu do dachów pokrycia dachowe klasyfikuje się w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego i tak pokrycie nierozprzestrzeniające ognia to Broof (t1) lub potocznie NRO, natomiast przekrycie dachu jako element budynku powinno spełniać wymagania odporności ogniowej określane jako REI w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej dla tego budynku. W praktyce każdy Wykonawca dachu już na etapie doboru materiałów powinien sprawdzić, czy system który zamierza zastosować posiada wymagane klasyfikacje Instytutu Techniki Budowlanej.